Pravila i uslovi korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja navedeni u nastavku uključujući i politiku privatnosti važe za sve korisnike, koji otvore korisnički račun za korišćenje internet usluga eurofatkura.rs (E-RAČUNI) od dana 22.5.2018. na dalje. Nova pravila korišćenja počinju da važe za sve postojeće korisnike sa danom 25.5.2018 zbog stupanja na snagu nove evropske regulative sa područja zaštite ličnih podataka. Ukoliko želite nastavite sa korišćenjem usluga društva E-RAČUNI d.o.o., morate biti izričito saglasni sa promenjenim uslovima i pravilima.

Korišćenje internet stranica društva E-RAČUNI d.o.o. i informacionih sistema e-racuni.com, eurofaktura.rs, e-računi.hr, e-računi i proizvoda društva E-RAČUNI d.o.o., Varaždin i ostalih društava u grupaciji uslovljena je ovim uslovima i pravilima koričćenja kao i sa važećim propisima Republike Srbije i Evropske unije na području elektronskog poslovanja. Svojom registracijom, uplatom kredita ili sklapanjem pretplatničkog odnosa izričito ste saglasni sa sadržajem ovog dokumenta i ulazite u ugovorni odnos sa društvom E-RAČUNI d.o.o.

Značenje pojmova

 • PRUŽAOC USLUGE je društvo E-RAČUNI d.o.o., koje na svojim internet stranicama nudi mogućnost korišćenja informacionog sistema e-racuni.com, eurofaktura.rs, e-racuni.hr i drugih programa za vođenje poslovanja preduzeća.
 • PRETPLATNIK je pravna osoba ili preduzetnik tj. drugi poslovni subjekat, koji se bavi poslovnom delatnošću te za potrebe vođenja poslovnih knjiga kod pružaoca usluge naruči uslugu zakupa informacinog sistema za vođenje poslovanja,
 • KORISNIK je pravna osoba (pretplatnik) i sve fizičke osobe koje u ime ili po ovlaštenju pretplatnika koriste internet stranice i/ili informacione sisteme društva E-RAČUNI d.o.o.,
 • PROIZVOD su sve internet stranice društva E-RAČUNI d.o.o., uključujući online informacione sisteme, korisničku dokumentaciju, video uputstva i instalacionu programsku opremu,
 • GDPR je opštaa oznaka za važeće evropsko zakonodavstvo na području zaštite ličnih podataka (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 – Opšta uredba o zaštiti podataka).

1. Sadržaj i obim uslova korišćenja

(1) Pravila i uslovi koričćenja utvrđuju prava i obveze pružaoca usluge te prava i obveze korisnika pri korišćenju usluga i proizvoda pružaoca usluge.

(2) Pružaoc usluge nudi uslugu obrade podataka na svojim serverima putem interneta. Korisnik dobija mogućnost pristupanju uslugama i korišćenju proizvoda u obimu koji određuju njegova korisnička ovlašćenja.

(3) Preduslov za nesmetano korišćenje proizvoda je pouzdana internet veza od korisnika do servera davaoca usluge. Vezu od elektronskih uređaja pretplatnika do interneta osigurava pretplatnik.

(4) Pri korišćenju proizvoda važe isključivo navedeni uslovi i pravila korišćenja. Bilo kakvi dodatni dogovori su nevažeći osim ukoliko su izričito dogovoreni u pisanom obliku između pretplatnika i pružaoca usluge. Ukoliko određeni član ovih opštih uslova prestane sa važenjem, važenje ostalih članova ostaje nepromenjeno.

(5) Proizvod je na raspolaganju isključivo poslovnim strankama (B2B). Proizvod nije na raspolaganju potrošačima. Prilikom korišćenja proizvoda ne primjenjuje se zakonodavstvo sa područija zaštite prava potrošača.

2. Prihvatanje pravila i uslova korišćenja te početak važenja ugovora

(1) Ukoliko nije drugačije dogovoreno pisanim putem, pravila i uslovi korišćenja počinju da važe odmah po prijemu potvrde o registraciji za korišćenje proizvoda ili pritiskom na prihvatanje uslova korišćenja prilikom korisničke prijave u proizvod.

(2) Korisnik ima mogućnost, da pre davanja svoje saglasnosti odštampa celi ugovorni tekst sa internet stranice. To može učiniti pre zaključivanja postupka registracije ili pre potvrde opštih pravila i uslova korišćenja.

(3) Pružaoc usluge može odbiti sklapanje ugovora bez navođenja razloga.

(4) Registracijom za korišćenje proizvoda i dobijanjem korisničkog računa, korisnik daje izričitu saglasnost da pružaoc usluge može obrađivati lične podatke korisnika u svrhu pružanja usluga, u skladu sa uslovima GDPR.

(5) Saglasnost za primanje e-pošte ili SMS poruka pružaoca usluge nije uslov za sklapanje pretplatničkog odnosa ili za korišćenje proizvoda. Pružaoc usluge u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva preporučuje, da korisnik da pristanak za primanje obaveštenja od strane pružaoca usluge. Obaveštenja su isključivo poslovne i tehničke prirode.

(6) Uslov za upotebu proizvoda jeste potpuna saglasnost sa uslovima i pravilima korišćenja. Korisnik svojom saglasnošću izričito izjavljuje, da je pročitao i razumeo tekst napisan u ovom dokumentu.

(7) Korisnik izjavljuje, da je poslovno prisebna osoba te da je sposoban biti nosioc prava i obveza iz ugovornog odnosa sa pružaocem usluge. Korisnik je punoletna osoba i koristi proizvod samostalno ili po ovlašćenju pretplatnika isključivo u poslovne svrhe. Registraciju za korišćenje proizvoda može izvršiti samo punoletna fizička osoba, koja ima neograničena ovlašćenja za zastupanje poslovnog subjekta (pretplatnika) u ime kojeg sklopi pretplatnički ugovor ili izvrši registraciju za korišćenje proizvoda.

(8) U slučaju kada pretplatnik obavlja usluge knjigovodstva i/ili računovodstva za treće osobe, pretplatnik ima obavezu da prethodno obavesti treću osobu o uslovima korišćenja proizvoda i dobije odgovarajuću saglasnost za korišćenje proizvoda za vođenje knjigovodstva i/ili računovodstva za treću osobu. U slučaju da pretplatnik ne dobije potrebnu saglasnost, pružaoc usluge može pretplatniku otkazati korišćenje proizvoda za obradu podataka treće stranke zbog nastanka vanrednih okolnosti nezakonite obrade podataka.

3. Sadržaj proizvoda i obim usluga pružaoca usluge

(1) Pružaoc usluge korisniku nudi proizvod, koji predstavlja internet programsku opremu i usluge povezane sa obradom podataka u svrhu vođenja poslovanja preduzeća (izdavanje faktura, knjigovodstvo, računovodstvo, vođenje zaliha, obračun PDV-a, obračuni ličnih prihoda, itd.).

(2) Tačan obim proizvoda i sadržaj usluga određeni su pretplatničkim paketom za koji je sklopljen pretplatnički odnos između pretplatnika i pružaoca usluge. Detaljna specifikacija pretplatničkih paketa zajedno sa cenovnikom objavljena je na internet stranicama pružaoca usluge.

(3) Pružaoc usluge može korisniku ponuditi besplatan testni pristup proizvodu za unapred određeni vremenski period. U periodu testnog korišćenja proizvoda, korišćenje proizvoda je besplatna. Ukoliko pretplatnik želi da nastavi sa korišćenjem proizvoda po isteku testnog perioda korišćenja, mora sklopiti pretplatnički odnos za izabrani pretplatnički paket.

(4) Pružaoc usluge nudi proizvod i usluge u obliku pretplatničkog odnosa, sklopljenog između pretplatnika i pružaoca usluge.

(5) Pravo na korišćenje proizvoda po isteku testnog perioda imaju isključivo oni korisnici, to jest korisnički računi koji su povezani sa pretplatnikom, koji ima sklopljen važeći pretplatnički odnos s pružaocem proizvoda.

4. Obveze korisnika

(1) Pri prvoj registraciji korisničkog računa korisnik mora navesti istinite podatke o sebi i o poslovnom subjektu kog zastupa i koji će biti nosioc pretplatničkog odnosa. Ukoliko se korisnik predstavi sa lažnim podacima, pružaoc usluge mu može blokirati upotrebu proizvoda bez prethodnog upozorenja.

(2) U svrhu vlastitog testiranja ili obuke internih korisnika, korisnik tj. pretplatnik može u okviru pretplatničkog odnosa stvoriti dodatne testne korisničke račune i organizacije, te pritom koristiti izmišljene podatke. U slučaju unosa testnih korisnika i/ili organizacija, pružaoc usluge će upotrebu programa obračunati u skladu sa cenovnikom, bez obzira na pretplatnikovu nameru korišćenja programa. Pretplatnik tj. odgovorna osoba pretplatnika nosi punu odgovornost za korišćenje programa od strane testnih/fiktivnih korisnika.

(3) U svrhu korišćenja internet usluga (API interfejs) korisnik može kreirati poseban korisnički račun za računarske automatske obrade. Takav korisnički račun nije vezan za fizičku osobu. Korisnik API dužan je strogo se držati tehničkih uslova, koje daje pružaoc usluge za upotrebu internet usluga.

(4) Korisnik sme koristiti proizvod samo u svrhe za koje je proizvod namenjen.

(5) Korisnik se obvezuje da će pri korišćenju programa poštovati važeće zakonodavstvo Republike Srbije i Evropske unije.

(6) Korisnik se obvezuje da će brinuti o tajnosti svog korisničkog imena i lozinke te da ih neće proslediti trećoj osobi. U slučaju gubitka ili krađe lozinke korisnik je dužan da o tome odmah obavesti pružaoca usluge, koji može pomoći pri dodeljivanju novih lozinki i pri detektovanju upada u podatke pretplatnika. U slučaju nepoštivanja pravila o sigurnosnom postupanju sa pristupnim lozinkama, korisnik sam snosi odgovornost za svu štetu koju bi mogao pretrpeti radi uništavanja ili otkrivanja njegovih podataka.

(7) Korisnik se obvezuje, da će pružaocu usluge predati u obradu, odnosno koristiti proizvod za obradu isključivo onih ličnih i/ili poslovnih podataka kojima upravlja na temelju odgovarajuće zakonske osnove i/ili na temelju zakonski dobljene saglasnosti za obradu ličnih podataka.

(8) Korisnik se obvezuje, da proizvod, mrežu i usluge na internetu neće koristiti zlonamerno. Korisnik ne sme izvoditi mrežne aktivnosti, koje bi mogle prezasititi mrežnu vezu i/ili opteretiti internet mrežu i/ili proizvod i/ili bi ugrožavale sigurnost i/ili rad računara tj. opreme pružaoca usluge ili računara trećih osoba. U slučaju povrede ovog pravila, pružaoc usluge će odmah i bez prethodnog upozorenja prekinuti vezu i korisniku onemogućiti pristup proizvodu, sve dok prekršaj ne bude uklonjen.

(9) Upotrebom proizvoda zabranjeno je objavljivati, prenositi, slati bilo kakve informacije ili gradivo koje je nezakonito, lažno, neprimerno, uvredljivo ili koje širi rasnu, polnu ili bilo kakvu drugu netolerantnost. Isto tako, zabranjeno je širenje bilo kakvih drugih poruka koje nisu u skladu sa duhom ili uobičajenom namenom upotrebe proizvoda.

(10) Korisnik se obvezuje, da na servere pružaoca usluge neće prenositi datoteke zaražene virusima ili drugu zlonamernu programsku opremu, koja bi mogla štetiti opremi pružaoca usluge i/ili drugih korisnika.

(11) Korisnik je dužan poštovati intelektualno vlasništvo pružaoca usluge. Sadržaje, koji su u vlasništvu pružaoca usluge može koristiti samo u svrhu vođenja poslovanja organizacija, koje vodi korisnik. Upotreba sadržaja na način koji krši autorska prava pružaoca usluge je zabranjena. Posebno je zabranjeno sakupljanje informacija o radu proizvoda sa namerom upotrebe sadržaja u drugim sličnim komercijalnim ili nekomercijalnim uslugama i/ili programskim proizvodima. U slučaju kršenja ovog članka korisnik snosi odgovornost za nadoknadu štete.

(12) Korisnik je isključivo odgovaran za ispunjavanje svojih obveza vezanih za rokove čuvanja podataka. Korisnik garantuje da obrađuje dokumente i podatke temeljene na zakonskoj osnovi. U slučaju inspekcijskih ili istražnih postupaka korisnik je sam dužan omogućiti pristup do vlastitih podataka tj. proslediti vlastite podatke službenim osobama.

(13) U slučaju prekida pretplatničkog odnosa ili prestanka pretplatnika (uvođenje stečajnog postupka, itd.), ovlašćeni korisnik dužan je da se pobrine za prenos podataka sa namerom arhiviranja ili izručenja podataka zakonskom nasledniku (tj. stečajnom upravniku u slučaju stečaja poslovnog subjekta).

5. Pretplatnički odnos, cene i uslovi plaćanja, blokiranje korisničkog računa

(1) Pružaoc usluge nudi usluge i proizvod u različitim besplatnim i naplativim pretplatničkim paketima. Cene i uslovi plaćanja određeni su važećim cenovnikom.

(2) Ako pretplatničkim paketom nije drugačije određeno, pretplata se plaća mesečno, tromesečno, polugodišnje ili godišnje unapred. Plaćanje se vrši uplatom na bankovni račun pružaoca usluge ili drugim, unapred dogovorenim sredstvom plaćanja. Pretplata se plaća od datuma sklapanja pretplate za izabrani pretplatnički paket.

(3) Račun za pretplatu dospeva na naplatu sa danom dospeća navedenom na izdatom računu. U slučaju da pretplatnik kasni sa plaćanjem pretplate duže od 2 dana, pružaoc usluge će korisniku, koji zastupa nosioca pretplatničkog odnosa, u trenutku prijave u proizvod prikazivati opomenu za plaćanje računa. Po isteku 10 dana od prvog prikazivanja opomene, pružaoc usluge će blokirati pristup za sve korisničke račune u okviru sklopljenog pretplatničkog odnosa.

(4) Pretplatnik tj. predstavnik pretplatnika izričito je saglasan da pružaoc usluge u slučaju nepravovremene uplate automatski šalje obaveštenje o dospeću računa i naknadne podsetnike (opomene) za plaćanje na njegovu elektronsku adresu i/ili putem SMS poruka na broj mobilnog telefona i time spreči nenajavljenu blokadu svih korisničkih računa, koji pripadaju organizaciji/jama u okviru pretplatničkog paketa.

(5) U slučaju blokade korisničkih računa, blokada se ukida odmah nakon što pretplatnik podmiri sve otvorene obveze, koje ima prema pružaocu usluge.

(6) U slučaju prekida pretplatničkog odnosa pružaoc usluge će pretplatniku vratiti iznos unapred plaćene pretplate za razdoblje od datuma prekida pretplatničkog odnosa do kraja unapred obračunatog razdoblja.

(7) Pretplatnik može zahtevati odnosno pristati da mu pružaoc usluge šalje račune za pretplatu isključivo u elektroniskom obliku, na unapred dogovoren način.

(8) Pružaoc usluge ima pravo da najviše jednom godišnje promeni cene postojećih pretplatničkih paketa i usluga. Pružaoc usluge će promenu cene najaviti barem 30 dana pre početka važenja novog cenovnika. U slučaju unapred plaćene pretplate, novi cenovnik će se koristiti tek prilikom izdavanja računa za naredno obračunsko razdoblje. Nove pretplatničke pakete i nove naplative usluge koje nemaju uticaj na postojeće pretplatnike, pružaoc usluge može dodati u cenovnik bilo kada, bez ograničenja.

(9) Pružaoc usluge ima pravo da bilo kada prenese obračunavanje pretplate za upotrebu proizvoda na drugu pravnu osobu ili povezani poslovni subjekat u okviru poslovne grupacije E-RAČUNI / Eurofaktura.

(10) Ukoliko za određeni pretplatnički paket pružaoc usluge nudi garanciju najpovoljnije cene, pružaoc usluge će pretplatniku priznati nižu cenu proizvoda u slučaju kada mu pretplatnik priloži konkurentsku ponudu za kupovinu ili najam ekvivalentnog poslovnog programa, iz koje su vidljivi celokupni troškovi za pretplatnika za razdoblje od 36 meseci od kupovine, odnosno najma programske opreme.

(11) Pretplatnik može uvažiti reklamaciju obračunatih usluga u roku od 15 kalendarskih dana od dana izdavanja računa. Po isteku tog roka pružaoc usluge više nije dužan uvažiti reklamaciju računa.

6. Prekid ugovornog odnosa, prekid pretplatničkog odnosa i brisanje korisničkog računa

(1) Korisnik, koji se je registrovao za besplatnu upotrebu programa po isteku testnog perioda nema nikakvih obveza prema pružaocu usluge. Po isteku testnog perioda, korisnički račun će automatski biti blokiran. Pružaoca usluge nije potrebno posebno obavestiti o prekidu ugovornog odnosa.

(2) Ukoliko pri sklapanju pretplatničkog odnosa za izabrani pretplatnički paket nije bilo dogovoreno drugačije, pretplatnički odnos se automatski prekida istekom obračunatog razdoblja. Po isteku pretplate korisnik možete produžiti pretplatu za naredno razdoblje.

(3) Ukoliko pri sklapanju pretplatničkog odnosa nije bilo dogovoreno drugačije, pretplatnik može prekinuti pretplatnički odnos bilo kada bez otkaznog roka, pa i pre isteka unapred obračunatog razdoblja.

(4) Ukoliko je pretplatnički ugovor sklopljen na neodređeno vreme i/ili pretplatnički paket određuje plaćanje pretplate mesečno za unazad, pretplatnički odnos se raskida pisanom izjavom ovlašćene osobe pretplatnika na unapred pripremljenom obrascu za prekid pretplatničkog odnosa.

(5) Pružaoc usluge zadržava pravo brisanja podataka pretplatnika bez obzira na razlog prekida pretplatničkog odnosa. Pružaoc usluge nije obavezan da čuva podatke pretplatnika 30 dana nakon isteka pretplatničkog odnosa. Pružaoc usluge će po prekidu pretplatničkog odnosa čuvati isključivo one podatke o pretplatniku i korisnicima, koji su potrebni za pravno osiguranje zahteva pružaoca usluge  pretplatniku i/ili korisniku.

(6) Pružaoc usluge garantuje da će uvek delovati u skladu s GDPR i drugim relevantnim zakonodavstvom.

7. Limitirana odgovornost i raspoloživost proizvoda

(1) Pružaoc usluge izjavljuje, da su svi proizvodi, podaci i usluge koje nudi na raspolaganju kakvi jesu, bez ikakve garancije o njihovoj upotrebljivosti i ispravnosti pri radu korisnika odnosno za njegovu nameru. Pretplatnik koristi podatke na internet stranicama pružaoca usluge na vlastitu odgovornost. Pružaoc usluge nije odgovoran ni za kakvu posrednu ili neposrednu štetu koja bi korisniku ili pretplatniku mogla nastati zbog upotrebe podataka i/ili usluga na internet stranicama pružaoca usluga odnosno zbog mogućih grešaka ili netočnih podataka, koji bi se našli na internet stranicama pružaoca usluga.

(2) Pružaoc usluge garantuje ispravan rad proizvoda i usluga u svom centru za podatke. Za upotrebu proizvoda i usluga korisnik mora ispuniti tehničke uslove za pristup internetu i upotrebu internet programa (priključak za internet, mrežna oprema, računarska oprema, operativni sistem, internet pretraživač, čitač PDF datoteka, itd.). U slučaju neispunjavanja tehničkih uslova korisnik nema pravo reklamacije proizvoda ili usluge.

(3) Pružaoc usluge garantuje nesmetan rad proizvoda i internet usluga, osim u slučaju:

 • neispunjavanja tehničkih uslova od strane korisnika (tačka 2),
 • kvara opreme, nadogradnje softverske ili hardverske opreme i drugih radnji održavanja (predviđenih i nepredviđenih) na hardverskoj ili softverskoj opremi pružaoca usluge,
 • prekid internet veza,
 • duži prekid električne energije,
 • druge više sile.

(4) Pružaoc usluge se obvezuje, da će korisnika obaveštavati o predviđenim dužim prekidima rada proizvoda i/ili usluga i to najmanje 6 sati pre planiranog prekida. Pružaoc usluge će previđene radnje vršiti radnim danima između 23:00h  i 4:00h te u nedjelju ili za vreme praznika nakon 16:00h. Okvirno vreme i trajanje predviđenih radnji pružaoc usluge će unapred najaviti. Kraće prekide u radu, u trajanju do 15 minuta, zbog redovnih nadogradnji softverske opreme koje se izvode između 23:00h i 03:00h, pružaoc usluge nije dužan da najavi unapred.

(5) Pružaoc usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu, koja bi korisniku tj. pretplatniku nastala zbog prekida rada proizvoda i/ili usluga.

(6) Korisnik se obvezuje, da će pružaoca usluge svaki put obavestiti o prekidu rada i/ili otkrivenoj grešci u proizvodu i/ili podacima na internet stranicama pružaoca usluge i time omogućiti pravovremeno izvršenje potrebnih radova održavanja, odnosno korektivnih radova od strane pružaoca usluge. Pružaoc usluge se obvezuje da će svaki prekid rada, odnosno otkrivenu grešku u proizvodu, u softverskoj opremi, na hardverskoj opremi i/ili u podacima ukloniti u najkraćem ekonomski dopuštenom vremenu. Pružaoc usluge ne odgovara za eventualnu štetu koja bi zbog grešaka u programskoj opremi ili podacima, nastala na strani korisnika tj. pretplatnika.

(7) Pružaoc usluge se obvezuje, da će prilagoditi proizvod i usluge u skladu sa važećim zakonodavstvom za namenu i primere upotrebe, koje predviđa postojeći proizvod. Pružaoc usluge se obvezuje, da će u ekonomski dopuštenim okvirima pratiti izmene zakonskih propisa i nadograđivati proizvod u skladu sa promenama zakonodavstva. Ukoliko bi promene zakonodavstva zahevale prilagođavanje proizvoda koje prekoračuje ekonomski dopuštene finansijske okvire, tada će korisnika tj. pretplatnika obavestiti o planiranim promenama cenovnika i pretplatničkih paketa.

(8) Pružaoc usluge može po vlastitom nahođenju prilagođavati proizvod i/ili usluge, koje nudi putem interneta u skladu sa tehnološkim razvojem i tržišnim potrebama, a sa namerom pružanja primerenog kvaliteta korisničkog iskustva proizvoda i usluga u skladu sa namenom i funkcionalnošću proizvoda. To može značiti promenu postojećih proizvoda i usluga i/ili uvođenje novih proizvoda ili usluga. Promene proizvoda i usluga smatraju se sastavnim delom životnog ciklusa proizvoda. Korisnik tj. pretplatnik ne može primenjivati nikakve zahteve pružaocu usluge zbog promena, koje pružaoc usluge uvede na proizvodu ili uslugama.

(9) Pružaoc usluge ima pravo da u ponudu bilo kada doda nove naplative proizvode i/ili prestane nuditi besplatne usluge i/ili proizvode. U slučaju promene cenovnika, pružaoc usluge će obavestiti pretplatnika na svojim internet stranicama barem 30 dana pre početka važenja novog cenovnika.

(10) Za proizvode tj. usluge koje pružaoc usluge nudi besplatno u upotrebu, nema nikakve garancije po pitanju raspoloživosti i/ili pravilnog rada.

(11) Zahteve za nadoknadu štete korisnik tj. pretplatnik može uložiti samo u slučaju da ima dokaz, da je pružaoc usluge postupao nemarno.

(12) U slučaju prekida rada proizvoda i/ili usluga zbog više sile tj. drugog razloga iz tačke (3), pružaoc usluge nije dužan da vrati plaćenu pretplatu za korišćenje proizvoda.

(13) Pružaoc usluge ne garantuje za tačnost informacija objavljenih na internet stranicama davaoca usluge.

(14) Pružaoc usluge ne odgovara za gubitak i/ili objavljivanje podataka. Ukoliko korisnik korišćenjem proizvoda izmeni ili obriše svoje podatke, pružaoc usluge nije dužan da ih povrati u prvobitno stanje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da je povraćaj podataka u prvobitno stanje zahtevan tehnički zadatak, koji će pružaoc usluge da pokuša da izvrši prenosom podataka iz sigurnosne kopije samo u slučaju prethodne narudžbine korisnika tj. pretplatnika. Pretplatnik se obvezuje, da će u potpunosti pokriti troškove obnove podataka iz arhive sigurnosnih kopija.

(15) Pružaoc usluge nije odgovoran za gubitak i/ili objavljivanje podataka, koji su posledica upotrebe nezaštićenih komunikacijskih kanala od strane korisnika.

(16) Bilo kakav zahtev za odštetu od strane korisnika tj. pretplatnika je ograničen iznosom pretplate, koju je korisnik tj. pretplatnik platio za razdoblje od 12 mjeseci pre nastanka događaja za koji se uvažava odšteta.

(17) Korisnik tj. pretplatnik ne može od pružaoca usluge zahtevati ni jedan zahtev za odštetu, ukoliko je od nastanka događaja prošla više od 3 meseca.

(18) Neki linkovi sa internet stranice pružaoca usluge vode na druge internet stranice, kojima pružaoc usluga ne upravlja, ne kontroliše niti proverava njihov sadržaj. Pružaoc usluge nudi te linkove korisniku samo kao koristan dodatak. Navedeni linkovi za druge internet stranice ne predstavljalju odobravanje datih proizvoda, usluga ili informacija od strane pružaoca usluge i ne predstavljaju nikakvu povezanost između pružaoca usluge i uređivača tih internet stranica.

(19) Pružaoc usluge nudi podršku tj. pomoć korisnicima putem elektronske pošte i telefona. Korisnička pomoć je na raspolaganju samo zaposlenima tj. osoblju koje radi za pretplatnika. Pružaoc usluge obračunava uslugu korisničke pomoći u skladu sa cenovnikom za usluge korisničke podrške.

(20) Korisnička podrška putem telefona smatra se prioritetnom podrškom te se shodno tome odgovarajuće obračunava. Za dokazivanje obavljene usluge telefonske podrške i osiguranje kvaliteta obavljene usluge, pružaoc usluge može snimati razgovore sa telefonskom podrškom. Snimci razgovora brišu se po isteku obračunskog razdoblja tj. po isteku roka za reklamaciju obračunate usluge.

8. Pravo korišćenja proizvoda

(1) Za vreme trajanja pretplatničkog tj. ugovornog odnosa pružaoc usluge korisniku daje pravo za vremenski i lokacijski neograničeno korišćenje proizvoda u skladu sa namenom proizvoda i opštim uslovima korišćenja. Pravo na korišćenje proizvoda nije moguće preneti na treću osobu bez prethodne pisane saglasnosti pružaoca usluge.

(2) Korisnik ima pravo da u svrhu obrade poslovnih podataka pristupa softverskoj opremi koja radi na hardverskoj i mrežnoj opremi pružaoca usluge.

(3) Korisnik tj. osoblje naručioca pomoću proizvoda može obrađivati isključivo podatke svoje organizacije. Obrada podataka drugih organizacija moguća je samo u slučaju sklapanja pretplate za pretplatnički paket, koji je namenjen vođenju više organizacija.

(4) Pružaoc usluge je isključivi vlasnik svih autorskih i intelektualnih prava povezanih sa proizvodom i uslugom. Specifične dorade softverske opreme tj. proizvoda po narudžbini korisnika tj. pretplatnika ostaju isključivo u vlasništvu pružaoca proizvoda.

(5) Prenosom datoteka i unosom podataka u programe pružaoca usluge i na servere pružaoca usluge, korisnik neopozivo daje dopuštenje pružaocu usluge, da te podatke preuzme u obradu i sačuva na servere pružaoca usluge. Korisnik garantuje, da podaci iz datoteka koje prenosi na servere pružaoca usluge ne krše autorska prava treće osobe i ne sadrže sadržaj u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom.

(6) Korisnik ovlašćuje pružaoca usluge da po potrebi preda podatke u obradu ugovornim izvršiteljima obrade tj. povezanim osobama u okviru poslovne grupacije pružaoca usluge ili trećoj osobi, pod uslovom da se ugovorni izvršitelj obrade nalazi unutar EU i ispunjava uslove propisane GDPR-om.

(7) Pretplatnik tj. korisnik daje pružaocu usluge izričito dopuštenje da u određenim slučajevima naručuje usluge obrade i/ili implementacije softverske opreme pri podizvođačima unutar EU sa kojima ima potpisane odgovarajuće ugovore o zaštiti ličnih podataka.

(8) Pružaoc usluge nije dužan da otkrije izvorni kod proizvoda. Proizvod i sve informacije prosleđene na internet stranice pružaoca usluga sa izuzetkom podataka pretplatnika, intelektualno su vlasništvo pružaoca usluge.

9. Privatnost i zaštita podataka

(1) Pružaoc usluge će prikupljati, obrađivati i čuvati samo one lične podatke korisnika, koji su neophodni za rad proizvoda i usluga i/ili su nužni za vođenje zakonom propisanih evidencija. Pružaoc usluge će tretirati lične podatke povjerljivo i u skladu sa važećim zakonima. Lične podatke neće otkrivati trećoj strani, osim ukoliko je to određeno ugovorom ili drugom zakonskom odlukom o otrivanju podataka (npr. sudska presuda).

(2) Za osiguranje revizionog traga, pružaoc usluge beleži događaje unosa, izmene i brisanja podatkovnih zapisa i druge poslovne događaje za koje je potrebno voditi revizioni trag. Revizioni trag sadrži oznaku događaja, oznaku dokumenta, korisničko ime, identifikator korisničke sesije te datum i vreme nastanka događaja.

(3) Korišćenje proizvoda i usluga može od pružaoca usluge zahtevati obradu ličnih podataka u ime pretplatnika tj. korisnika. U tu svrhu pretplatnik i pružaoc usluge sklapaju poseban Ugovor o obradi podataka o ličnosti. Ugovorne strane su saglasne da pretplatnik nastupa u ulozi Rukovalca ličnih podataka za sve podatke, koje prosledi pružaocu usluge. Pružaoc proizvoda i usluga u svim slučajevima nastupa isključivo u ulozi ugovornog izvršioca obrade i obrađuje podatke u skladu s ovlašćenjem korisnika tj. pretplatnika.

(4) Korisnik tj. pretplatnik garantuje da ima ovlašćenje za prosleđivanje podataka ugovornom izvršiocu te da su sva uputstva pretplatnika u vezi s obradom podataka temeljena na pravnoj osnovi.

(5) Pružaoc proizvoda i usluga će obrađivati podatke isključivo u skladu sa uputstvima korisnika tj. pretplatnika.

(6) U ugovornom odnosu između pružaoca usluge i pretplatnika, pretplatnik se smatra isključivim vlasnikom svih podataka koje prosleđuje pružaocu proizvoda i usluga. Proizvod pretplatniku omogućuje da samostalno izvrši izvoz svih podataka, koji se nalaze na serveru pružaoca usluge, u digitalnom obliku. Pretplatnik je dužan da pre prekida pretplatničkog tj. drugog ugovornog odnosa izveze sve svoje podatke sa servera pružaoca usluge.

(7) Pružaoc usluge će informacije o obradi podataka dati samo u meri koja je nužna za zakonito pružanje usluga i/ili u meri zahtevanoj od strane službenih organa.

(8) Pretplatnik je upoznat i saglasan da za ispravan rad određenih programskih funkcija pružaoc usluge na svojim serverima čuva kopije pretplatnikovih digitalnih sertifikata. Takođe, pretplatnik je upoznat i saglasan sa time da programska oprema pružaoca usluge u određenim slučajevima u ime pretplatnika vrši prijavu na internet stranice tj. internet servise trećih strana u svrhe automatskog prenosa podataka naručitelja na servere pružaoca usluge (npr. povezivanje s ePorezi, FINA itd.).

(9) Pružaoc usluge će strogo štititi poverljivost svih podataka pretplatnika, koje korisnik tj. pretplatnik prosleđuje pružaocu usluge, osim u slučaju kada bi ti podaci izašli u javnost od strane treće osobe. U slučaju da pružaoc usluge primi zahtev za prosleđivanje podataka pretplatnika od strane istražnog tela ili suda, pružaoc usluge će po prethodnoj proveri pravne utemeljenosti zahteva proslediti podatke u minimalnom opsegu nužnom za ispunjavanje zahteva i o tome obavestiti pretplatnika.

(10) Pružaoc usluge će koristiti sve moguće tehničke, organizacione i ekonomski dopustive mere kako bi zaštitio podatke pretplatnika od namernog tj. nenamernog brisanja, gubitka, kvara i/ili nedopuštenog otkrivanja podataka trećoj osobi i pritom će delovati u skladu sa GDPR. Pružaoc usluge ne snosi nikakvu odgovornost za otkrivanje podataka, ako bi treća osoba uspela da dođe do tih podataka na bilo koji način, bilo pravno ili nezakonsko (sudska odluka, provala, itd.).

(11) Pružaoc usluge garantuje da su svi njegovi zaposleni i spoljašnji saradnici upoznati sa postupcima i pravilima zaštite podataka.

10. Izmena opštih pravila i uslova korišćenja

(1) Pružaoc usluge može menjati pravila i uslova korišćenja uključujući cenovnike bez prethodne saglasnosti korisnika. Pružaoc usluge može menjati pravila i uslove korišćenja bez obzira na to da li time menja postojeće ugovorne odnose. Ukoliko promena pravila i uslova korišćenja nema uticaja na korisnike tj. pretplatnike, promene mogu početi da važe sa bilo kojim datumom bez prethodne najave (na primer promena kontaktnih podataka, itd.). U slučaju promena koje utiču na pretplatnike tj. korisnike, pružaoc usluge će uvažiti razumne interese izražene od strane većinskog dela korisnika tj. pretplatnika.

(2) O promenama koje utiču na pretplatnike i posebno o promenama cenovnika tj. obima ponude pružaoc usluge će obavestiti pretplatnike najmanje 30 kalendarskih dana pre početka važenja promena. O promenama će pružaoc usluge obavestiti pretplatnike putem svojih internet stranica i obavestiti ih unutar internet programa. Po isteku 30 kalendarskih dana pretplatnički odnos nastavlja se u skladu sa novim uslovima i pravilima upotrebe.

11. Završne odredbe

(1) Za sve pravne odnose vezane za ova pravila i uslove korišćenja isključivo se primenjuje pravo Republike Srbije.

(2) Ugovorne strane postižu dogovor da će sve sporove iz međusobnog odnosa rešavati sporazumno, međusobnom komunikacijom. U slučaju nemogućnosti sklapanja sporazuma, za rešavanje svih sporova isključivo je nadležan sud u Varaždinu.

(3) Ako pojedinačni članak uslova i pravila upotrebe postane pravno nevažeći, to ne utiče na važenje ostalih članaka.

Varaždin, 25.5.2018.

E-RAČUNI d.o.o.

Prilog 1: Politika privatnosti

Uvod

Politika privatnosti namenjena je upoznavanju korisnika i posetioca internet stranica društva E-RAČUNI d.o.o. i povezanih društava o namerama i osnovi za obradu ličnih podataka od strane društva E-RAČUNI d.o.o., Varaždinska ulica I odvojak 11, Jalkovec, Varaždin i drugih povezanih društava (u nastavku pružalac usluge).

Sve naše aktivnosti u skladu su sa evropskim zakonodavstvom (Uredba (EU) 2016/697 Opšta uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i zakonodavstvom Republike Srbije.

Politika privatnosti određuje postupanje sa podacima koje pružaoc usluge dobija od vas, kada posetite internet stranice pružaoca usluge i/ili koristite proizvode pružaoca usluge, te kada prosledite podatke pružaocu usluge na drugi način (putem telefona ili pošte).

Zaštita prenosa podataka i veza

Komunikacija između korisnika i servera pružaoca usluge zaštićena je sigurnom SSL vezom, koja je zaštićena od neovlašćenog prisluškivanja 256-bitnom enkripcijom. Pružaoc usluge redovno nadograđuje mrežnu i softversku opremu u skladu sa uočenim sigurnosnim manjkavostima.

Pružaoc usluge čuva podatke u centru za podatke, koji se nalazi u zgradi sa 24-časovnim fizičkim obezbeđenjem. Pristup serverima osiguran je kontrolom pristupa i video nadzorom. Pružaoc usluge osigurava odgovarajuće tehničke mere, koje obezbeđuju zaštitu podataka pred slučajnim ili namernim izmenama te gubitkom, brisanjem ili uništenjem podataka. Za sprečavanje gubitka podataka, svaki podatak se uvek čuva tj. replicira na dve odvojene lokacije uz dodatnu dnevnu izradu sigurnosnih kopija na udaljenu lokaciju. Sve korisničke lozinke sačuvane su u šifrovanom obliku. Pružaoc usluge od korisnika nikada neće zahtevati da mu prosledi korisničku lozinku putem elektronske pošte ili telefona. U slučaju da korisnik izgubi korisničku lozinku, pružaoc usluge mu ni na koji način ne može otkriti staru lozinku. U tom slučaju će pružaoc usluge korisniku resetovati lozinku i zahtevati da korisnik odredi novu lozinku.

Pružaoc usluge čuva podatke isključivo unutar EU i tretira ih poverljivo. Pristup podacima omogućen je samo uskom broju tehničkog osoblja.

Prikupljanje ličnih podataka i svrha upotrebe

Pružaoc usluge prikuplja i obrađuje vaše lične podatke na sledećim pravnim osnovama:

 • zakon i ugovorni odnosi,
 • saglasnosti pojedinca i
 • legitiman interes.

Pružaoc usluge prikuplja sledeće lične podatke:

 • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa elektronske pošte, telefonski broj, poslodavac tj. organizacija koju pojedinac zastupa),
 • drugi kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji sa ugovornim izvršiteljem (dodatne adrese e-pošte, telefonski brojevi, datum, sat i i sadržaj komunikacije putem elektroničke pošte, datum, sat i trajanje telefonskih poziva, snimak telefonskih poziva),
 • podatke o korisnikovom korišćenju proizvoda pružaoca usluge (datum i sat prijave u internet program, vreme odjave, IP broj, kolačić za identifikaciju pretraživača, oznaka pretraćivača, rezolucija ekrana, drugi podaci o upotrebi programa, koje zahteva računovodstveno i porezno zakonodavstvo),
 • druge podatke, koje korisnik dobrovoljno preda pružaocu usluge prijavom na određene usluge, koje zahtevaju te podatke.

Davanje nabrojanih ličnih podataka je ugovorna tj. zakonska obaveza, potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora sa pružaocem usluge. U slučaju da ne želite dati lične podatke, ne možete sklopiti ugovor sa pružaocem usluge, te vam isto tako pružaoc usluge ne može pružiti usluge odnosno ponuditi vam u upotrebu internet usluge po ugovoru zbog nedostatka potrebnih podataka za izvršenje ugovora.

Čuvanje ličnih podataka

Pružaoc usluge će lične podatke korisnika čuvati samo onoliko vremena, koliko je to potrebno za izvršenje ugovornog odnosa sa pretplatnikom, pod čijim okriljem djeluje korisnik. Pružaoc usluge čuva lične podatke za razdoblje koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina po njegovom raskidu, osim u slučajevima da između korisnika tj. pretplatnika i pružaoca usluga nastane spor u vezi ugovora. U slučaju spora, pružaoc usluge će imati sačuvane podatke još 5 godina od pravosnažnosti sudske ili arbitražne presude, nagodbe ili ukoliko nije bilo sudskog spora, 5 godina od dana mirnog rešavanja spora.

Ugovorna obrada ličnih podataka

Pružaoc usluge može pojedinačne zadatke u vezi sa korisničkim podacima poveriti drugim osobama (ugovornim izvršiteljima). Ugovorni izvršitelji mogu obrađivati poverljive podatke isključivo u ime pružaoca usluge, u granicama ovlašćenja pružaoca usluge (u pisanom ugovoru odnosno drugom pravnom aktu) i skladno namerama utvrđenim u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni izvršitelji sa kojima sarađuje pružaoc usluge su:

 • održavaoci IT i komunikacionih sistema,
 • pružaoci usluge slanja elektronske pošte,
 • tehnički saradnici u drugim državama u okviru kapitalne grupe pružaoca usluge.

Pružaoc usluge neće proslediti vaše lične podatke trećim, neovlašćenim osobama. Ugovorni izvršitelji smeju da obrađuju lične podatke samo u okviru uputstava direktora i lične podatke ne smeju koristiti za praćenje bilo kakvih sopstvenih interesa.

Prava pojedinca po pitanju obrade podataka

Za pružanje poštene i pregledne obrade, kao pojedinac imate na temelju propisa sledeća prava:

 • Pravo opoziva saglasnosti: ukoliko ste kao pojedinac dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, imate pravo da svoju saglasnost u bilo kom trenutku obustavite. Obustavljanje saglasnosti znači da pružaoc usluge više neće moći da vam nudi usluge upotrebe internet računovodstvenog programa.
 • Pravo pristupa ličnim podacima: kao pojedinac imate pravo da od pružaoca usluge, dobijete potvrdu da li se obrađuju lični podaci koji se odnose na vas, te ukoliko je tako, dobijete pristup ličnim podacima i određene informacije (o svrsi obrade, o vrstama ličnih podataka, o korisnicima, o razdobljima čuvanja tj. merama za određivanje razdoblja, o postojanju prava ispravljanja ili brisanja podataka, pravo ograničenja i prigovora obradi, te pravo pritužbe nadzornom telu, o izvoru podataka ukoliko podaci nisu bili pridobijeni od vas, o postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući kreiranje profila, razlozima za to te nameri i posledicama takve obrade za vas, te druge informacije u skladu sa člankom 15 GDPR).
 • Pravo na ispravljanje ličnih podataka: korisnik ima pravo da pružaoc usluge bez nepotrebnog odgađanja ispravi netačne lične podatke u vezi korisnika. Korisnik ima pravo na dopunu nepotpunih podataka, zajedno sa prilaganjem izjave o dopunama. To pravo ograničeno je isključivo na lične podatke koje je upisala ovlašćena osoba naručioca – prva registracija korisnika. Ukoliko je korisnički račun korisnika stvorio pretplatnik, tada je prava adresa u svrhu izvršenja tog prava kontaktna osoba naručioca, koja se smatra upravnikom obrade ličnih podataka o korisniku.
 • Pravo brisanja ličnih podataka ( pravo na zaborav ): korisnik ima pravo da pružaoc usluge obriše sve podatke koje vodi o korisniku. Korisnik to pravo uvažava putem ovlašćene osobe pretplatnika, koji se smatra upravnikom ličnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka: kao korisnik imate pravo primiti svoje lične podatke, koje ste prosledili pružaocu usluge u strukturisanom, uobičajeno upotrebljavanom, mašinski čitljivom i interoperabilnom formatu i imate pravo proslediti te podatke drugom izvršitelju. Kao pojedinac imate pri izvršenju navedenog prava prenosivosti, pravo da se lični podaci direktno prenesu od jednog izvršitelja (pružaoca usluge) drugom, kada je to tehnički izvodljivo.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju uvažavanja prava u vezi ličnih podataka, pružaoc usluge može od korisnika zahtevati dodatne podatke i može odbiti izvršenje samo u slučaju da dokaže da ne može sa sigurnošću identifikovati korisnika. Pružaoc usluge će sve zahteve za uvažavanje prava prethodno proslediti u odobrenje ovlašćenoj osobi pretplatnika pod okriljem kog je kreiran korisnički račun za pojedinca. Pružaoc usluge će na zahtev pojedinca, kojim pojedinac uvažava svoja prava u vezi ličnih podataka, odgovoriti u roku jednog mjeseca od prijema zahteva, odnosno po prijemu odgovora od strane pretplatnika za kog pružaoc usluge izvršava ugovornu obradu poslovnih podataka organizacije pod okriljem koje deluje korisnik.

Promene politike privatnosti

Ova politika privatnosti može se bilo kada promeniti ili dopuniti, bez prethodnog upozorenja ili obaveštenja. Korišćenjem internet stranica pružaoca usluge po promeni ili dopuni, pojedinac potvrđuje da je saglasan sa promenama i dopunama.